Mögelsanering i Uppsala

Sanering

PCB sanering

Vi hjälper dig med på ett säkert sätt med PCB från analys till sanering. PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet (Sören Jensen 1966). Att ämnena är svårnedbrytbara, eller stabila, innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön.

PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor. De flesta PCB-föreningar är trögflytande och oljeliknande vätskor. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor.

PCB-sanering pågår

Vad är PCB?

PCB är vanligt förekommande i fastigheter som byggts eller renoverats någon gång mellan 1956-1973. Vanligt under den perioden var att PCB användes som mjukgörande komponent i fogmassor mellan material av olika slag. Exempel på detta är rörelsefogar kring dörrar och fönster.

Under samma period användes PCB i plastbaserade golvmassor / golvfärg med halkskyddande kornighet. Detta var vanligt förekommande i källare, storkök och industrilokaler. PCB kan även finnas i isolerrutor i främst offentliga byggnader och kontorslokaler. Liksom i isolerrutor tillverkade i Sverige åren 1956-1973 och i importerade rutor fram till 1980. Det kan även förekomma PCB i kondensatorer som producerats ända in på 80-talet. Dessa kondensatorer kan sitta i lysrörsarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner torktumlare m.m.

Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock fortfarande kvar i byggnader och produkter. Därför har regeringen beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar. PCB-saneringar i byggnader och el-stationer Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus). Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en PCB-sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet. Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer. PCB i byggnader påverkar miljön och hälsan

Syftet med de nya reglerna är att: Ytterligare begränsa pågående spridning av PCB till miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och också mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.


Brandsanering

Lyckligtvis sker de flesta bränder utan personskador eller dödsfall, men de materiella skadorna är ofta omfattande. Saneringsarbetet kan vara avgörande för att begränsa skadorna efter branden och släckvattnet, därför är det av stor vikt att anlita någon som utför brandsanering snabbt, effektivt och på rätt sätt. Brandsaneringsinsatsen är avgörande för hur mycket av maskinparken som kan räddas i en industrilokal, eller hur snabbt en familj kan flytta tillbaka till sin bostad efter en brand. Med brandsanering kan vi rädda saker med högt värde både pengamässigt och emotionellt.

Hur går en brandsanering till?

Brandsanering innebär att en fastighet saneras efter brand och att en del av skadorna på fastigheten eller anläggningen åtgärdas. Det kan handla om allt från små skador till större mer omfattande skador, från att rengöra och desinfektera till mer omfattande åtgärder.

Innan brandsaneringsarbetet startar görs en grundlig besiktning för att få en bild av vilka delar av byggnaden som kan saneras, vilket lösöre som kan räddas och vad som är utom räddning. Efter besiktningen kan vi avgöra vilken eller vilka saneringsmetoder som är mest lämpliga för byggnadens olika områden samt vilka förutsättningar vi har gällande att eliminera lukt, sot och återställa materiella skador.

Lättare brandsanering

En brandsanering är en komplex process och beroende på brandens omfattning finns olika metoder för att sanera skadorna. Vid brandsanering är rengöring och desinfektion de mest grundläggande metoderna och innebär att drabbade områden rengörs med hjälp av mekaniska eller kemiska metoder. I många fall krävs mer omfattande åtgärder som ofta innebär att man behöver riva ner delar av byggnaden och ersätta med nytt byggmaterial. Vid allvarliga skador är rivning och nybyggnad den enda metoden som fungerar.

Omfattande brandsanering

Vid en omfattande brandsanering måste man ofta riva ner delar av den drabbade byggnaden och ersätta med nytt material. I de flesta fall är detta den enda metoden som fungerar för att komma åt de värst drabbade områdena och sanera mer allvarliga brandskador. Beroende på skadorna finns det flera moment som är vanliga att tillgå vid en mer omfattande brandsanering:

  • Bedömning av vad som går att behandla och återställa
  • Bortforsling av sot- och rökskadat lösöre och material
  • Rivning av konstruktion som tagit för mycket skada av brand och släckningsarbete
  • Behandla röklukt
  • Byggtekniska åtgärder: byta ut och/eller förstärka skadat och försvagat material
  • Återuppbyggnad och återställning av den brandskadade byggnaden

Bli av med brandlukt

Brandlukten kan vara mycket påträngande och är svår att bli av med efter en brand. Förorenade partiklar sätter sig i väggar och möbler vilket gör lukten svår att få bukt med om man inte använder rätt metoder.

Den enklaste och mest effektiva metoden är att använda en rökätare som filtrerar luften och fångar upp partiklarna som orsakar lukten. En annan metod är att behandla drabbade ytor med ozonbehandling. Vid en ozonbehandling används ozongas för att bryta ner mikroorganismer som sprider röklukten.

Vid riktigt kraftig röklukt kan man behöva utföra en patentering, vilket betyder att väggar och tak målas med en spärrfärg som förseglar kvarvarande luktpartiklar i byggmaterialet. Skulle denna metod inte hjälpa finns det tyvärr inte mycket mer att göra än att riva och bygga nytt/renovera.

Anlita oss för brandsanering

Vi på Miljö Entreprenad har gedigen erfarenhet av många typer av sanering, så även brandsanering. Vi utför snabb och effektiv brandsanering och använder oss av välbeprövade metoder som fungerar. Med vår hjälp kan du rädda så mycket som möjligt av en branddrabbad byggnad samt av de lösöre som finns i byggnaden. Vi utför lättare och mer omfattande saneringsarbeten, från rengöring och desinfektering till rivning vid behov. Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret