Transport av maskiner med lastbil och utbildade chaufförer

Marksanering

Sanering av förorenad mark

Vi sanerar förorenad mark från farliga ämnen. Är marken du ska bygga eller gräva på förorenad har du skyldighet att kontrollera och eventuellt sanera marken. Att utföra marksanering kräver expertis och erfarenhet och om du misstänker att marken är förorenad är det en bra idé att ta hjälp av kunniga personer. Vi på Miljö Entreprenad kan marksanering och har utfört olika typer av marksanering under många års tid.

Vi kan genomföra allt från mindre utgrävningar till mer komplicerade saneringar beroende på hur drabbad marken är. Vi använder avancerad grävteknologi anpassad efter behov och klarar av att utföra marksanering i de flesta miljöer, till exempel i trånga utrymmen, under svåra logistiska förhållanden eller hård tidspress.

schaktning och markarbete på tomt i Uppsala

Förorenad mark

Förorenad mark kan exempelvis vara gammal industrimark, eller mark som av annan anledning exponerats för giftiga ämnen och riskerar medföra skada för människors hälsa och miljön. Det förorenade området har vanligtvis uppkommit genom utsläpp, spill eller olyckor – ofta till följd av industriell verksamhet men det kan såklart även bero på andra faktorer.

För att skapa ett hållbart samhälle behöver alla ta hänsyn till eventuella markföroreningar, särskilt vid renovering eller nybyggnation. Att inte låta undersöka marken vid misstanke om förorening kan leda till höga kostnader för att återställa marken i efterhand. Låt därför en professionell saneringsfirma utvärdera byggplatsen i ett tidigt skede.

Vi på MEAB utför marksanering med kunskap, precision och effektivitet för alla branscher inom privat- och offentlig sektor.

Hur vet jag att ett område är förorenat?

För att med säkerhet veta om ett område är förorenat eller inte krävs vanligtvis en provtagning av marken. Om provtagningen visar på högre halter än normalt är marken förorenad. I vissa fall går det dock att se föroreningar med blotta ögat utan att ta prover, tecken på förorening kan vara missfärgad jord, lukt av stenkolstjära eller fri fas av olja.

Några av de farliga ämnen som kan finnas i marken och göra området aktuellt för sanering är bekämpningsmedel, cyanider och cyanväte, dioxiner, fenoler, metaller, klorerande lösningsmedel, svavel och svavelväte, PFAS med mera.

Förorenad mark riskbedöms och därefter tar man ställning till potentiella åtgärder, så som marksanering.

Krav på markägare

Det är riksdagens nationella miljömål om en giftfri miljö senast år 2050 som ställer krav på markägare gällande förorenad mark. I Sverige finns det många platser med stora förorenade markområden som tack vare marksanering hade kunnat används till annat, till exempel bostäder.

Det finns flera stora fördelar med marksanering för dig som markägare. Förorenade områden i centrala- eller av andra anledningar attraktiva områden ökar i värde när den är sanerad från gifter och möjlig att använda till annat. Med andra ord innebär sanerad mark ökad handlingsfrihet för markägaren i de fall du funderar på att sälja marken.

Ta hjälp av oss på MEAB för marksanering, vi erbjuder:

  • Inventering av eventuellt förorenad mark
  • Miljötekniska undersökningar
  • Åtgärdsutredning
  • Rådgivning och kostnadsförslag
  • Utförande av sanering
  • Schaktplaner
  • Eventuell anmälan och tillståndsansökan till myndighet
  • Dokumentation av utförd sanering
  • Fast pris

Kostnaden för marksanering kan skilja sig från fall till fall då marken som ska saneras har olika förutsättningar. Beroende på omfattning och lämpliga metoder kan tidsåtgången och priset variera. Om du anlitar oss på MEAB för marksanering tar vi hand om hela saneringen åt dig, från idé och planering till utförande och dokumentation. Vi har all kompetens som behövs för att utföra en marksanering på bästa sätt, så som teknisk expertis, provtagare och erfarna medarbetare med hög kompetens.

Kontakta oss för kostnadsförslag och mer information!

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret