Anlita Miljöentreprenad för asbestsanering i Uppsala

Asbestsanering

Säker sanering av asbest

Våra utbildade medarbetare har lång erfarenhet och hjälper dig med ett effektivt och säkert saneringsarbete. Vi erbjuder provtagning, inventering och asbestsanering. Vi hjälper dig med hela processen:

  • Tillståndsansökan
  • Miljöinventering
  • Provtagning
  • Asbestsanering inkl. transport och deponi
Anlita Miljöentreprenad för asbestsanering i Uppsala

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn av flera mineraler som har långa tunna fibrer. Dessa mineraler inkluderar krysolit (vita asbest), amosit (bruna asbest), krokidolit (blå asbest), tremolit, aktinolit och anthophyllit. Den vanligaste och mest dominanta sorten är krysotil (vit asbest).

Asbest kan finnas lite överallt i ett äldre hus. Partiklarna är små och stannar i luften länge och dessutom mycket hälsofarliga. Asbest förekommer främst ofta i byggnader uppförda före 1979, men asbesthaltiga material kan ibland finnas även i något yngre byggnader.

Asbest får inte användas idag men kan finnas kvar i byggnader i t.ex. mattlim från 50-60-talen, i rörisoleringar, i kakelfix och kakelfog, i eternitplattor på tak eller fasad. Asbest kan också finnas i isolermaterial, packningar, elkablar och golvmaterial. Asbest har i många år använts för att skapa värmebeständiga material pga. dess unika motståndskraft mot höga temperaturer, kemikalier och eld. Därför var material som innehåller asbest vanliga vid användning inom byggbranschen och industrin.

Idag är asbest förbjudet för användning i Sverige då materialet kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Trots det finns det fortfarande i många byggnader idag då asbesthaltigt material har använts i så pass många år.

Är asbestfibrer farligt?

I fast form är asbest ingen fara men vid t.ex. renovering eller rivning av byggnader som innehåller asbest kan det frigöras damm med asbestfiber som utgör en stor risk för hälsan om det inandas.

Asbestexponering kan leda till flera allvarliga och potentiellt livshotande sjukdomar, särskilt om man utsätts för höga nivåer under en längre tid. De tunna, fiberformade partiklarna kan fastna i lungorna och orsaka lungcancer, mesoteliom (lungsäckscancer, en form av cancer som påverkar vävnaden i lungor, hjärta och buk) och asbestos som är en kronisk lungsjukdom som gör det svårt att andas.

Efter att ha upptäckt de allvarliga hälsoriskerna har användningen av asbest minskat avsevärt under de senaste åren. Många länder såsom Sverige har förbjudit användningen av asbest helt.


Säker hantering av asbest

Om man misstänker att det finns asbestfibrer är det viktigt att agera på ett säkert sätt för att minska risken för asbestrelaterade sjukdomar och förödande påföljder.

Inte störa materialet: Det är viktigt att inte störa materialet om man misstänker att det kan innehålla asbest. Det kan frigöra asbestfibrer i luften och öka risken för exponering.
Konsultera en expert: Kontakta en professionell firma för asbestsanering för utvärdering om det faktiskt finns asbest i materialet. Vi finns i hela landet och hjälper till med sanering av asbest.
Ta asbestprover: Om det finns material som man misstänker innehåller asbest är det viktigt att ta prover. Det är viktigare att agera än att inte agera alls då riskerna av att andas in asbest innebär livshotande påföljder.
Ta bort asbest: Om det finns bekräftade asbesthaltiga material ska man alltid anlita en auktoriserad firma för asbestsanering för att säkerställa att det görs på ett säkert sätt.
Undvik att utsätta sig: För att minimera risken för exponering bör man undvika att gå in i utrymmen där man misstänker att det asbesthaltiga materialet finns.
Skydda sig själv: Om man måste arbeta nära asbesthaltiga material bör man använda rätt personlig skyddsutrustning och följa de säkerhetsåtgärder som rekommenderas.

Vad är asbestprover?

Ett asbestprov är en provtagning som görs på material som man tror innehåller asbestfibrer. Provet görs genom att man plockar en liten bit av materialet och utför en analys genom att leta efter asbestfibrer i mikroskop. Om man är det minsta osäker ska man alltid ta ett asbestprov då det är det enda sättet man kan få ett säkert svar.

Förfrågan

Har du frågor, funderingar eller önskar offert på våra tjänster?

Ring på: 018-550 900 Maila till: info@miljonentreprenad.se

Skicka din fråga i formuläret